Android Jetpack Compose – TopAppBar Options Menu kullanımı

Jetpack OptionsMenu

Scaffold içerisinde topBar oluşturalım;

var displayMenu by remember {
            mutableStateOf(false)
          }

          val mContext = LocalContext.current
          
Scaffold(
            topBar = {
              TopAppBar (
                title = { Text(text = "Title")},
                backgroundColor = Color(0xFF018a57),
                actions = {
                  
                }
              )}
) {
  //kodlar buraya eklenecek
}

Favori iconu oluşturalım;

IconButton(onClick = { }) {
  Icon(Icons.Default.Favorite,"")
}

Menü elemanının tıklama olayını tanımlayalım;

IconButton(onClick = {
  Toast.makeText(mContext,"Favori",Toast.LENGTH_LONG).show()
          }) {
  Icon(Icons.Default.Favorite,"")
}

Açılır kapanır dropdown listesi oluşturalım;

 IconButton(onClick = { displayMenu = !displayMenu }) {
            //Dropdown Menünün açılabilmesi için
            Icon(Icons.Default.MoreVert, "")
          }
          DropdownMenu(expanded = displayMenu, onDismissRequest = { displayMenu = false }) {
            DropdownMenuItem(onClick = { /*TODO*/ }) {
              Text(text = "Logout")
            }
            DropdownMenuItem(onClick = { /*TODO*/ }) {
              Text(text = "Profile")
            }
          }

Çıktı:

İyi çalışmalar…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir