Android Jetpack Compose – Circular Image kullanımı

Çalışmada kullandığım görsel;

Surface(
          modifier = Modifier.fillMaxSize(),
          color = MaterialTheme.colors.background
) {
          CircularImageSample()

}

Image nesnesinin Modifier clip özelliği sayesinde resmin yuvarlak olmasını sağlayabiliriz.

@Preview(showBackground=true)
@Composable
fun CircularImageSample(){
  Column (
    modifier = Modifier.fillMaxSize(),
    verticalArrangement = Arrangement.Center,
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
  ){
    Image(
      painter = painterResource(id = R.drawable.cupheadshow),
      contentDescription = "avatar",
      contentScale = ContentScale.Crop,
      modifier = Modifier.size(160.dp).clip(CircleShape).border(2.dp,Color.Blue, CircleShape)
    )
  }
}

ContentScale içerisindeki Crop en orta noktadan itibaren belirtilen içeriği kesip gösterecektir. ContentScale.FillWidth ile ContentScale.Fit tüm içerik en ve boyunu içerir. ContentScale.FillBounds ekrana eni basık şekilde, ContentScale.FillHeight boyu basık şekilde yayar yayar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top