Android Jetpack Compose – Retrofit2 Kullanımı

Androidin en profesyonel Web Service Client kütüphanelerinden olan Retrofit’in Retrofit2 sürümünü kullanarak Jetpack Compose projesinde verileri web sayfası üzerinden nasıl çekebileceğimiz konusuna değineceğiz. Hazırsak başlayalım…

Çıktı:

İnternet erişim izinlerimizi AndroidManifest.xml dosyamıza tanımlayalım;

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

application tag’i altına http/https bağlantılarının tamamını açabilmek için eklemeyi unutmayalım;

android:usesCleartextTraffic="true"

build.gradle dosyamıza gerekli kütüphanelerimizi tanımlayalım;

implementation "com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0"
implementation "com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0"
implementation "com.squareup.okhttp3:okhttp:5.0.0-alpha.2"
implementation "io.coil-kt:coil-compose:1.3.2"

ardından projemize network, model, viewmodel klasörlerini/paketlerini oluşturalım.

Movie adında model paketimiz içerisine data class oluşturalım. Bu sınıf json verisini class’a deserialize edebilmek için gerekli olacaktır.

data class Movie(
  val name:String,
  val imageUrl:String,
  val desc:String,
  val category: String
)

network paketi altında ApiService adında interface oluşturalım;

interface ApiService {
}

verilerimizi çekeceğimiz dosyayı annotate edip, ilgili metodu Movie listesi formatında döndürelim.

interface ApiService {
  @GET("movielist.json")
  suspend fun getMovies() : List<Movie>
}

şimdi Api servisimizin hangi link üzerinden çalışacağını tanımlayacağımız ana tanımlayıcıyı oluşturup, Retrofit builder’dan instance üretelim.

interface ApiService {
  @GET("movielist.json")
  suspend fun getMovies() : List<Movie>

  companion object{
    var apiService:ApiService? = null
    fun getInstance() : ApiService{
      if(apiService == null){
        apiService = Retrofit.Builder()
          .baseUrl("http://serifgungor.com/demo/")
          .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
          .build().create(ApiService::class.java)
      }
      return apiService!!
    }
  }
}

buradaki baseUrl üzerinden movielist.json yani http://serifgungor.com/demo/movielist.json adresi açıldığında getMovies metodumuz üzerinden verileri listeleyebilir duruma geleceğiz.

MovieViewModel adlı ViewModel’den türeyen bir sınıf üretelim ve bu sınıfı viewmodel paketine taşıyalım.

class MovieViewModel: ViewModel() {
}

Bu viewmodel web servisten gelen verileri view’a gönderebilmek için bir köprü görevi görecektir.

var movieListResponse:List<Movie> by mutableStateOf(listOf())
var errorMessage: String by mutableStateOf("")

getMovieList adlı fonksiyonu üretelim. Bu fonksiyon ApiService’deki getMovies fonksiyonundan dönen değeri movieListResponse’a iletebilme olanağı sağlayacaktır.

fun getMovieList(){
    viewModelScope.launch {
      val apiService = ApiService.getInstance()
      try{
        val movieList = apiService.getMovies()
        movieListResponse = movieList
      }catch (e:Exception){
        errorMessage = e.message.toString()
      }
    }
}

activity paketine HomeUi adlı sınıf oluşturup, içerisine view’de göstereceğimiz görüntü için bir satır görüntüsü fonksiyonu üretelim;

@Composable
fun MovieItem(movie: Movie){
  Card(
    modifier = Modifier.padding(16.dp).fillMaxWidth().height(240.dp),
    elevation = 4.dp) {
    Column(
      Modifier
        .padding(4.dp)
        .fillMaxSize(),
          verticalArrangement = Arrangement.Center
    ){
      Image(
        painter = rememberImagePainter(data = movie.imageUrl,
        builder = {
          scale(Scale.FIT)
          placeholder(R.drawable.ic_launcher_background)
        }),
        contentDescription = movie.desc,
        contentScale = ContentScale.Crop,
        modifier = Modifier
          .fillMaxWidth()
          .height(160.dp)
          .clip(RoundedCornerShape(8.dp))
      )
      Text(text = movie.name, textAlign = TextAlign.Center, fontSize = 24.sp)
      Text(text = movie.desc, textAlign = TextAlign.Left, fontSize = 18.sp)
    }
    
  }
}

Çağıracağımız ComponentActivity sınıfımızın içerisindeyken ilgili listeyi çağırıp verileri döndürelim;

class MainActivity : ComponentActivity() {

val movieViewModel by viewModels<MovieViewModel>()
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContent {
      Surface(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        color = MaterialTheme.colors.background
      ) {
        MovieList(movieList = movieViewModel.movieListResponse)
        movieViewModel.getMovieList()
      }
    }
  }
}

verileri döndürebilmek için lazyColumn ile verileri iterate edelim;

@Composable
fun MovieList(movieList:List<Movie>){
  LazyColumn{
    itemsIndexed(items = movieList){index,item ->
      MovieItem(movie = item)
    }
  }
}

You may also like...

2 Responses

 1. Emre dedi ki:

  Yabancı sitelerdeki gibi github paylaşsanız daha iyi olur sanki.

  • serif dedi ki:

   Merhabalar, github üzerinde de paylaşımları yapıp makaleleri güncellediğimde linklerini ekleyebilirim. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir